138259229wfqwqf

Habarlar

 • Kanadanyň portlarynda iş taşlaýyş!

  Kanadanyň portlarynda iş taşlaýyş!

  Kanadanyň port işgärleri tarapyndan meýilleşdirilen 72 sagatlyk iş taşlaýyş indi dokuzynjy gününe girdi.Canadaük eýeleriniň iş berijiler bilen kärdeşler arkalaşyklarynyň arasyndaky şertnama jedellerini çözmek üçin hökümetiň gatyşmagyny talap edýändigi sebäpli Kanadanyň federal hökümeti barha artýan basyş bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Şoňa görä ...
  Koprak oka
 • Gyssagly bildiriş: Kanadanyň Günbatar kenaryndaky Port Strike!

  Gyssagly bildiriş: Kanadanyň Günbatar kenaryndaky Port Strike!

  Wankuwer Port Işçiler Bileleşigi 1-nji iýuldan başlap Wankuweriň dört portunyň hemmesinde 72 sagatlyk iş taşlaýyş kararyna geldi.Bu iş taşlaýyş käbir konteýnerlere täsir edip biler we dowamlylygy bilen baglanyşykly täzelenmeler üpjün ediler.Zeper ýeten portlara Wankuwer porty we Şazada Ru ...
  Koprak oka
 • DOWAM BOND üçin ABŞ-nyň gümrük taýdan resmileşdirilmegi barada

  DOWAM BOND üçin ABŞ-nyň gümrük taýdan resmileşdirilmegi barada

  “Bond” diýmek näme?Obýekt ABŞ-ly importçylaryň gümrükden satyn alýan depozitine degişlidir.Bir importçy belli bir sebäplere görä jerime salynsa, ABŞ gümrükhanasy obligasiýadan pul mukdaryny aýyrar.Obýektleriň görnüşleri: 1. ualyllyk obligasiýa: Ulgamda üznüksiz obligasiýa diýlip hem atlandyrylýar, i ...
  Koprak oka
 • Syýahat wagtynda konteýner gämisiniň motor otagynda ýangyn boldy.

  Syýahat wagtynda konteýner gämisiniň motor otagynda ýangyn boldy.

  19-njy iýunda gije, Transport ministrliginiň Gündogar Hytaý deňiz halas ediş býurosy Şanhaý deňiz gözleg we halas ediş merkezinden gynançly habar aldy: Panamanyň “Zhonggu Taishan” atly konteýner gämisi, motor otagynda takmynan ot aldy. 15 deňiz ...
  Koprak oka
 • 5.2 milliard dollarlyk haryt saklandy!Logistika Bottleneck ABŞ-nyň Günbatar kenar portlaryna zarba urýar

  5.2 milliard dollarlyk haryt saklandy!Logistika Bottleneck ABŞ-nyň Günbatar kenar portlaryna zarba urýar

  Panama kanalynda dowam edýän iş taşlaýyşlar we güýçli guraklyk konteýner daşaýyş bazarynda uly bökdençliklere sebäp bolýar.10-njy iýunda, şenbe güni port operatorlaryna wekilçilik edýän Pacificuwaş umman deňiz birleşigi (PMA) Sietl portunyň mejbury ýapylýandygyny yglan etdi ...
  Koprak oka
 • Maersk we Microsoft täze ädim ätdiler

  Maersk we Microsoft täze ädim ätdiler

  Daniýanyň Maersk gämi gatnaw kompaniýasy, Microsoft Azure-ni bulut platformasy hökmünde ulanmagyny giňeltmek arkaly tehnologiýa “bulut-ilkinji” çemeleşmesini güýçlendirmek kararyna geldi.Daniýaly gämi gatnaw kompaniýasy Maersk, ulanylyşyny giňeltmek arkaly tehnologiýa “bulut-ilkinji” çemeleşmesini güýçlendirmek kararyna geldi.
  Koprak oka
 • Täzelenme ama Amazon ABŞ-nyň we portuň soňky ýagdaýy

  Täzelenme ama Amazon ABŞ-nyň we portuň soňky ýagdaýy

  1 、 、 Gümrük synagy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda barlaglar ýokarlanýar, Maýamide hukuk bozulmalary bilen baglanyşykly has köp barlag bar.Çikagoda CPS / FDA meseleleri üçin has köp barlag bar 2 Amazon Amazonyň tassyklama statusy XLX7-e gönüden-göni eltip bermek direct XLX6 paletlerine goýuljak ýük ýok ...
  Koprak oka
 • FBA ammarlaryny we ýük awtoulaglaryny eltmegiň düzgünleri logistika pudagynda uly sarsgynlara sebäp bolýar.

  FBA ammarlaryny we ýük awtoulaglaryny eltmegiň düzgünleri logistika pudagynda uly sarsgynlara sebäp bolýar.

  ABŞ-nyň gümrük gullugy tarapyndan berk düzgünleriň yzygiderli ýerine ýetirilmegi, Amazon FBA ammar we ýük awtoulag bazaryndaky ýygy-ýygydan üýtgemeler bilen bir hatarda köp kärhanany kyn ýagdaýa saldy.1-nji maýdan başlap, Amazon FBA ammary üçin täze düzgünleri durmuşa geçirýär ...
  Koprak oka
 • Hytaýda birnäçe esasy MSDS synag guramasy

  Hytaýda birnäçe esasy MSDS synag guramasy

  Hytaýdan eksport edilýän howply harytlar üçin, ýük daşaýan kompaniýalar iberilmezden ozal MSDS synag hasabatlaryny talap ederler, aşakdakylar Hytaýda esasy MSDS synag guramalarynyň käbiri : 1 Chemical Himiýa Milli hasaba alyş merkezi , arra 2 、 Şanhaý himiýa senagaty gözleg instituty ...
  Koprak oka
 • ABŞ gümrük barlagynyň üç işiniň jikme-jiklikleri

  ABŞ gümrük barlagynyň üç işiniň jikme-jiklikleri

  Gümrük barlagynyň görnüşi # 1 AC VACIS / NII synagGowy gysgaldylan sözlere garamazdan, amal gaty ýönekeý: ABŞ-nyň gümrük gullugynyň işgärlerine pursat bermek üçin konteýneriňiz rentgen arkaly ...
  Koprak oka
 • 4/24-den başlap, Amazon Logistic FBA üçin iberişler döredilende, takmynan gowşuryş möhletini üpjün etmeli

  4/24-den başlap, Amazon Logistic FBA üçin iberişler döredilende, takmynan gowşuryş möhletini üpjün etmeli

  “Amazon US” ýakyn wagtda “Amazona iber” iş prosesinde täze zerur elementde tapgyrlaýyn işe başlar: iberiş döredeniňizde, amal iberilişine garaşýan senäniň aralygy hasaplanylýan “Eltiş penjiresini” bermegiňizi sorar. amallara gelmek üçin ...
  Koprak oka
 • Iň soňky habarlar: LA / LB Port Strike!

  Iň soňky habarlar: LA / LB Port Strike!

  Zähmet problemalary sebäpli Los-An Angeleseles terminallary, şu günüň ikinji ýarymyndan başlap, kran sürmek üçin ökde işçiler (durnukly zähmet) işlemezlik kararyna geldiler, umumy iş taşlaýyşda konteýnerleri götermek we gämileri düşürmek bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykdy Adatça her terminal durnukly işe alar zähmet, s ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3