138259229wfqwqf

önümleri

Hytaýdan beýleki ammarlara ýa-da iş salgysyna konteýner ýükünden az

gysga düşündiriş:

QH ammarynda konsolidasiýa - Hytaý gümrük deklarasiýasy - Gämi ýükleri - Amerika import - QH ammaryndan portdan alyp gitmek - QH ammarynda düşürmek we paletizasiýa etmek - Biz ähli prosese jogapkär, diňe gaplama sanawy fakturasyny bermeli. we beýleki arassalama maglumatlary (zerur bolsa)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Saelkenli gezelençden porta çenli wagt aşakdaky ýalydyr (deňiz gijikdirilmegi, gümrük barlagy, port dyknyşygy we ş.m. üýtgäp biler).

şahadatnama 1 (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (4)
şahadatnama 1 (1)
şahadatnama (6)
şahadatnama (5)
şahadatnama (3)
şahadatnama 1 (2)

• Matson :takmynan 13 gün
• ZIM :takmynan 20 gün
• Beýleki gämi(COSCO / EMC / WHL / CULINE / MSC we ş.m.) 30 takmynan 30 gün
Akymyň umumy porty Los An Angeleseles / Oaklanddyr, eltmegiň wagty barmagyň aralygyna baglydyr (1-7 gün)

AEMDYR (2)

LCL Hytaýdan ZipCode 9/8-den başlaýar

AEMDY ((4)

ZipCode 7/6/5/4 bilen başlaýan Hytaýdan LCL

AEMDY ((1)

ZipCode 3/2/1/0 bilen başlaýan Hytaýdan LCL

AEMDY ((3)

LCL Hytaýdan ABŞ-nyň uzak ýerlerine

MATSON : 1.5USD / LBS


ZIM : 0.99USD / LBS


Beýleki : 0.7USD / LBS

MATSON : 1.7USD / LBS


ZIM : 1.2USD / LBS


Beýleki : 1USD / LBS

MATSON : 1.99USD / LBS


ZIM : 1.5USD / LBS


Beýleki : 1.2USD / LBS

Effie.jiang@1000logistic üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.com

Maslahat

1 Insurancetiýaçlandyryş hakda

Dolandyryş ätiýaçlandyryşyny doly satyn alarys
Harytlar döwülen ýa-da az bolsa, 48 sagadyň dowamynda ýetirilen zyýan barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris

2 the Bahasy barada

Getirilen baha gümrük paçlaryny, gümrük barlag töleglerini öz içine almaýar.
Sesiň agramy we hakyky agramy has ululygyna görä hasaplanýar

Sorag-jogap

Hytaýdan ABŞ-a birnäçe kub metr ýük nädip ibermeli?

LCL görnüşi bar China Hytaýda haryt ýygnaýarys, konteýner ABŞ ammarynda gaplanýar we iberilýär.

Ammarymy isleýşim ýaly eltip bilerinmi?

Siziň islegiňiz boýunça wagt belläp bileris we ylalaşylan senede tabşyryp bileris

Logistika ýoluny nädip almaly?

Logistika ýoly APP we ulgam tarapyndan hakyky wagtda täzelener.elmydama barlap bilersiňiz

Soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.com


  • Öňki:
  • Indiki: