138259229wfqwqf

önümleri

Hytaýdan walmart ugratmak üçin konteýner ýükünden az

gysga düşündiriş:

Hytaý ammarlaryny birleşdirmek - Hytaý eksport gümrük taýdan resmileşdirilmegi - ummanyň daşalmagy - ABŞ gümrük taýdan resmileşdirilmegi - niýetlenen portdan alyp gitmek - ABŞ ammaryny düşürmek we paletizasiýa etmek - walmart ammaryna ibermek, ähli amal biz tarapyndan dolandyrylýar, gümrük taýdan resmileşdirmek maglumatlary berip bilersiňiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Saelkenli gezelençden porta çenli wagt aşakdaky ýalydyr (gümrük barlagy, ýük daşamak gijikdirilmegi, port dyknyşygy we ş.m. üýtgäp biler).

şahadatnama 1 (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (4)
şahadatnama 1 (1)
şahadatnama (6)
şahadatnama (5)
şahadatnama (3)
şahadatnama 1 (2)

• Matson :takmynan 13 gün
• ZIM :takmynan 20 gün
• Beýleki gämi(COSCO / EMC / WHL / CULINE / MSC we ş.m.) 30 takmynan 30 gün
Los-An Angeleseles / Oakland jaňynyň umumy porty, guýrugy eltmegiň wagty barmaly ýerine baglydyr (1-7 gün)

LAX1

LCL Hytaýdan Walmart LAX1

SMF1

LCL Hytaýdan Walmart SMF1

PHX1

LCL Hytaýdan Walmart PHX1-e çenli

beýlekisi

LCL Hytaýdan beýleki WFS-e

MATSON :$1.2/ LBS


ZIM : 0.8USD / LBS


Beýleki : 0.6USD / LBS

MATSON : 1.5USD / LBS


ZIM : 0.9USD / LBS


Beýleki : 0.7USD / LBS

MATSON : 1.5USD / LBS


ZIM : 0.9USD / LBS


Beýleki : 0.7USD / LBS

Effie.jiang@1000logistic üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.com

Maslahat

1 Insurancetiýaçlandyryş hakda

Dolandyryş ätiýaçlandyryşyny doly satyn alarys
Haryt ýetmezçiligi bar bolsa, 1 aýyň içinde bize jogap bermegiňizi haýyş edýäris.

2 the Bahasy barada

Getirilen baha gümrük paçlaryny, gümrük barlag töleglerini öz içine almaýar
Hakyky agramy we göwrümi has ululygyna görä hasaplanýar

Sorag-jogap

Hytaýdan Walmart ammarlaryna nädip az iberip bilersiňiz?

LCL opsiýasy bar, Hytaý ammarymyzda haryt ýygnaýarys, soňra konteýnerleri ýükleýäris

Bellik edip bilersiňizmi?

Hawa label bellik etmek, saklamak we beýleki hyzmatlar üçin öz ammary

Haýsy maglumatlary bermeli?

Diňe hasap-faktura we gaplama sanawyny berýärsiňiz

Gowularyň ösüşini nädip yzarlap bilerin?

Logistika ýoly, APP we web sahypamyz arkaly yzygiderli täzelener

Soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.com


  • Öňki:
  • Indiki: