138259229wfqwqf

önümleri

Hytaýdan FBA ýük daşamak üçin doly konteýner ýük

gysga düşündiriş:

Hytaý zawody ýüklenýär - Hytaý eksport gümrük dellaly - Deňiz transporty - Amerika gümrük taýdan resmileşdirmek - barmaly portdan alyp gitmek - Amazon ammaryna göni eltip bermek, processhli amallar biz tarapyndan dolandyrylýar, gümrük taýdan resmileşdirmek maglumatlary berýärsiňiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gidmekden ammara çenli möhlet aşakdaky ýalydyr (port dyknyşygy, gümrük barlagy, ýük daşamak gijikdirilmegi we ş.m.) üýtgäp biler.

şahadatnama 1 (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (4)
şahadatnama 1 (1)
şahadatnama (6)
şahadatnama (5)
şahadatnama (3)
şahadatnama 1 (2)

• Matson :takmynan 14 gün
• ZIM :ABŞ-nyň günbatary: takmynan 20 gün, ABŞ-nyň gündogary: takmynan 35 gün
• Beýleki gämi(COSCO / EMC / WHL / CULINE / MSC we ş.m.) USA ABŞ-nyň günbatary: takmynan 30 gün, ABŞ-nyň gündogary: takmynan 45 gün

LA

FCL Hytaýdan ONT8, LGB8, LAX9, SBD1, SBD2, LGB4, LGB6, LGB9, XLX2

LA

FCL Hytaýdan LAS1, GYR3, GYR2, PHX7 çenli

OAK

FCL Hytaýdan SMF3, SCK4, SCK3, SCK1, OAK3, SJC7

OAK

FCL Hytaýdan SMF6, SMF7 çenli

MATSON : 10600ABŞ dollary


ZIM : 5800ABŞ dollary


Beýleki : 4800ABŞ dollary

MATSON : 12000ABŞ dollary


ZIM : 7080ABŞ dollary


Beýleki 60 6060ABŞ dollary

MATSON :hiç


ZIM :hiç


Beýleki : 4000ABŞ dollary

MATSON :hiç


ZIM :hiç


Beýleki : 4200ABŞ dollary

NYC

FCL Hytaýdan ABE2, ABE3, AVP1, AVP3, TEB3, TEB4

LA

FCL Hytaýdan ABE4, ABE8, ACY2 çenli

OAK

FCL Hytaýdan TEB6, TEB9, TTN2 çenli

OAK

FCL Hytaýdan amazonyň beýleki ammaryna

 

MATSON :hiç


ZIM : 6850ABŞ dollary


Beýleki : 6780ABŞ dollary

MATSON :hiç


ZIM : 6750ABŞ dollary


Beýleki : 6680ABŞ dollary

MATSON :hiç


ZIM : 6350ABŞ dollary


Beýleki : 6280ABŞ dollary

Effie.jiang@1000logistic üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

.com

Maslahat

1 Insurancetiýaçlandyryş hakda

Dolandyryş ätiýaçlandyryşyny doly satyn alarys
tekjäniň anomaliýasy ýaly bir aýyň içinde kompaniýamyza jogap bermegiňizi we tekjeleriň ekran suratlaryny bermegiňizi haýyş edýäris.

2 the Bahasy barada

Bahanyň dozasy gümrük barlagy we gümrük paçlary we garaşmak üçin tölegleri öz içine almaýar.

Sorag-jogap

Harytlary göni Hytaýdaky bellenen zawodymdan alyp bilersiňizmi?

Hawa China Hytaýdaky pikapdan Amazon ammaryna eltýänçä doly hyzmat

Ammary eltip bermek üçin nädip wagt bellemeli?

Barjak portuna gelenimizden soň, Amazon bilen eltiş senesi üçin şertnama baglaşarys we ylalaşylan senede konteýner alarys.

Maňa haýsy maglumat bermeli?

Gaplaýyş sanawyny we hasap-fakturany berip bilersiňiz medical Lukmançylyk enjamlary, çaga oýnawaçlary we ş.m. ýaly ýörite zatlar degişli şahadatnamalary bermeli.

Ibermegiň gidişini nädip bilerin?

APP we ulgamymyz, logistika ýoluny hakyky wagtda will giriş üçin täzelär

Düşek we holodilnik ýaly artykmaç we aşa agramly haryt iberip bilerinmi?

Hawa overs Artykmaç we aşa agramly ýük daşamak boýunça köp ýyllyk tejribämiz bar.

Soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.com


  • Öňki:
  • Indiki: