138259229wfqwqf

önümleri

ABŞ / Kanadadan Hytaýa eksport

gysga düşündiriş:

ABŞ-dan ýa-da Kanadadan Hytaýa logistika hyzmatynyň eksportynyň ähli prosesini üpjün ediň
Eksport ýa-da yzyna gaýtarmak çözgütleri bilen kömek ediň.
Soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.com.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Näme edip bileris?

• ABŞ-da / Kanadada harytlary alyň
• Konteýnerlere ýüklemek
• ABŞ / Kanada eksport gümrük deklarasiýasy
• Deňiz ýükleri üçin bron etmegiň tertibi

• Hytaý gümrük deklarasiýasyny import edýär
• Hytaýyň terminalynda alyň
• barmaly ýeriňize ahyrky eltip bermek

Näme etmeli?

Gaplaýyş sanawyny we hasap-fakturany beriň

Beýleki hyzmatlar

ABŞ-da, Cananda we Hytaýda öz ammarlarymyz bar , ammar ýaly şahsylaşdyrylan hyzmatlary hem berýär.

Zawod

Sorag-jogap

ABŞ-dan Hytaýa harytlary nädip eksport edýärsiňiz?

ABŞ-nyň Hytaýa eksporty üçin doly çözgütleri hödürleýäris.ýük daşamak we gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlaryny öz içine alýar a bahasy üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.com.

ABŞ-nyň Hytaýa eksportyny nädip yglan etmeli?

ABŞ-nyň eksport gümrük resmileşdirmesini we Hytaýyň import gümrük resmileşdirmesini dolandyryp biljek tejribeli gümrük resmileşdiriş toparymyz bar.

ABŞ-dan Hytaýa gaýtarylmaly iberişim bar, şeýlemi?

Hawa, ABŞ-nyň Hytaýa gaýdyp gelmeginiň ähli prosesini üpjün edip bileris.

Harytlary Hytaýda bellenen alyjy adresime iberip bilersiňizmi?

Isleg boýunça görkezilen adresiňize iberilip bilner.

Saklaýyş hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?

Hawa, ABŞ-da we Hytaýda ammarlarymyz bar we ammar hyzmatlaryny berip bileris.

ABŞ-dan Hytaýa haryt eksport etmek üçin nädip tölemeli?

Sitata iberiş bahasyna täsir eder, dürli wagt we bahasy bolan dürli ýük daşaýan kompaniýalary saýlamak islegleriňize görä, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäriseffie.jiang@1000logistics.comwe göçüriňjacky.wen@1000logistics.comýa-da müşderi hyzmatyna ýüz tutmak üçin onlaýn hyzmatyň sag tarapyna basyň.


  • Öňki:
  • Indiki: