138259229wfqwqf

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Harytlary Hytaýdan barmaly ýerime nädip ibermeli?

Zawoddan almakdan FBA / WFS eltip bermek, zawod almak - ýüklemek - eksport gümrük deklarasiýasy - gitmek - import gümrük resmileşdirmesi - gelmek - almak - harytlaryň mukdaryna we barjak görnüşine görä FBA / WFS-e eltip bermek, ekspress / kartoçkany düzmegiň iki usuly bar.

Düşekleri Hytaýdan ABŞ / Kanada nädip ibermeli?

Bizde 5 ýyl bardüşek daşamak experience,If you place order from china ,we have shipping solution,you can contact us for effie.jiang@1000logistics.com.

Artykmaç we aşa agramly ýük iberip bilersiňizmi?

Hawa, holodilnikler, düşekler, çakyr şkaflary, forkliftler we ş.m. ýaly aşa köp we aşa agramly ýükleri daşamak boýunça köp ýyllyk tejribämiz bar. Beýleki ýörite kategoriýalar üçin müşderi hyzmaty bilen maslahatlaşmak üçin sag tarapdaky onlaýn hyzmaty basyň.

Harytlar gowşuryş habarnamasyna çenli wagtlaýyn ammarda saklanyp bilnermi?Töleg barmy?

Harytlaryňyzy ammarymyzda saklap bilersiňiz, 7 günüň dowamynda mugt ammar kärendesi barada 7 günüň dowamynda habarnamanyň möhleti bolar.

Ammar belligi we belligi üýtgedip bilermi?Alnan ýerini wagtlaýyn üýtgedip bilerinmi?

Etiketleme we belligi üýtgetmek ýaly goşmaça hyzmatlary berip bileris, barjak portuňyzda konteýner almazdan ozal alnan ýeriňizi üýtgedip bilersiňiz.

Harytlaryň eltilmegi üçin näçe wagt gerek?

Iň çalt eltiş wagty, ýelkenli 11 iş güni.Jikme-jiklikler üçin hyzmat-önümiň tanyşdyrylyşyny barlaň ýa-da müşderi hyzmaty bilen maslahatlaşmak üçin onlaýn hyzmatyň sag tarapyna basyň.

Tekstdäki adaty / ýitirilen / döwülen harytlaryň sanawy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Insurancetiýaçlandyryşyň hemmesini, FBA ätiýaçlandyryş sanawyny satyn alarys, eger-de tekjäniň anomaliýalary / ýitgileri / zeperleri bar bolsa, Amazon kompaniýasyna kompaniýamyza jogap iberenden bir aý soň, gowşuryşdan soň 48 sagadyň dowamynda Amazon däl adresi satyn alarys.

Başga gizlin çykdajylar barmy?

Hyzmat modulynda getirilen baha gümrük barlagyndan başga ähli gizlin çykdajylar bolmaz.

Transportük daşamagyň gidişini nädip bilmeli?

APP we web sahypamyz logistika ýoluny hakyky wagtda täzelär, ýük daşamagyň gidişini islän wagtyňyz girip bilersiňiz, ähli proses açyk we aç-açan.

FBA paletleriniň çäklendirmeleri näme?

Adaty paletiň ýekeje paletiň uzynlygy, ini we beýikligi 40 * 48 * 72 dýuýmdan, ýekeje paletiň agramy 1000 litrden köp bolmaly däldir.

Bir arabada näçe palet ýükläp bolýar?

53 fut uly awtoulag 26-28 adaty paletleri, 26 fut kiçi awtoulag 13-14 adaty paletleri, aşa agram / artykmaçlyk ýaly adaty däl paletleri ýükläp biler, müşderi hyzmatyny maslahat berýän dogry onlaýn hyzmatyna basyp bilersiňiz.

1 doly gap üçin näçe palet garaşylýar?

Gutynyň ululygyna görä uly tapawut bolar, umuman 30-50 palet, dogry onlaýn hyzmatyna basyp bilersiňiz, daşky gutynyň ululygyny we gutularyň sanyny üpjün edip bilersiňiz, müşderi paletleriň sanyny çaklamaga kömek edýär .

Import gümrükhanasyny resmileşdirmek üçin haýsy maglumatlary bermeli?

Umumy ýük üçin paket sanawyny we hasap-fakturany berip bilersiňiz;lukmançylyk enjamlary, sterilizasiýa gurallary, çagalar oýunjaklary we beýleki ýörite kategoriýalar üçin, adatça hytaý satyjylary tarapyndan berilýän degişli şahadatnamalary berip bilersiňiz.

Nädip tölemeli?

Onlaýn töleg: Müşderi üçin O / F-ny wiza ýa-da PayPal arkaly töläp bilersiňiz, tölegi göni bank hasabymyza geçirip bilersiňiz.