138259229wfqwqf

önümleri

Tölenmedik töleg

gysga düşündiriş:

Delivered Duty Unpaid, satyjynyň harytlary bellenen ýere alyjynyň ygtyýaryna, import resminamalary bolmazdan we eltip bermek üçin ulag serişdelerinden düşürmezden, ýagny eltip bermegi aňladýar.Satyjy harytlary bellenen ýere eltmek üçin ähli töwekgelçilikleri we çykdajylary öz üstüne alýar, alyjy “salgytlary” tölemeli, harytlaryň importyny wagtynda arassalamazlygy sebäpli ýüze çykýan çykdajylary we töwekgelçilikleri hem çekmeli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Näme edip bileris?

• Hytaýda ýük almak
• Konteýner ýüklemegi guraň
• Eksport gümrük deklarasiýasy bilen işlemek
• ippingük daşaýjy bilen üpjün etmek

• Kanada we Amerikanyň import gümrük taýdan resmileşdirilmegi
• Konteýni soňky portda alyň
• Görkezilen ýere eltmek

Näme etmeli?

Gaplaýyş sanawyňyzy we hasap-fakturaňyzy beriň

Beýleki hyzmatlar

310811125wqf
fgtjtr
trjrtjtrj

Biziň gümrük taýdan resmileşdirmek toparymyz bar, gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça köp ýyllyk tejribämiz we gowy gümrük karzy , Gümrük taýdan resmileşdirmek, ammar we paýlamak hyzmatlary Amerikada / Kanadada bar the we şertnamanyň şertlerine laýyklykda tölegleri siz we satyjy aýratyn.

Sorag-jogap

Göni görkezen adresime eltip bolarmy?

Hyzmatlar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda we Kanadada elýeterlidir, nyrh almak üçin bize ýüz tutuňeffie.jiang@1000logistics.com.

Eltip bermegiň wagtyny nädip düzmeli?

Alyjy bilen gowşuryş senesini belläris we şol gün eltip bereris.

Düşekleri Hytaýdan ABŞ / Kanada iberip bilersiňizmi?

Hawa China Biz forkliftleri, düşekleri, suwsuzlandyryjylary we beýleki uly zatlary Hytaýdan Demirgazyk Amerika iberdik.

Haýsy resminamalary bermeli?

Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin hasap-faktura we gaplama sanawy zerur babies Çagalar üçin oýunjaklar we lukmançylyk enjamlary ýaly ýörite önümler degişli şahadatnamalary bermeli.

Deňiz ýük daşama töleginiň bahasy baha täsir eder, dürli ýük daşaýan firmalar size elýeterli;bahalary we öwrüm wagtlary üýtgeýär.
Eger haýsydyr bir jedel bar bolsa, biziň bilen habarlaşyňeffie.jiang@1000logistics.comýa-da müşderi hyzmatyna ýüz tutmak üçin onlaýn hyzmatyň sag tarapyna basyň.


  • Öňki:
  • Indiki: