138259229wfqwqf

önümleri

Exük daşamak

gysga düşündiriş:

Zawodyň eltilmegi, satyjynyň taýýar önümleri alyjylara ussahanada, zawodda, ammarda we ş.m. jogapkärçiligini aňladýar, ýöne adatça harytlary ýük awtoulagyna ýüklemek ýa-da harytlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi üçin jogapkärçilik çekmeýär.Harytlary satyjynyň jaýyndan barmaly ýerine daşamak üçin ähli çykdajylary we töwekgelçiligi alyjy öz üstüne alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

EMC 、 COSCO 、 YML 、 MSK 、 OOCL 、 BIR 、 ZIM 、 MATSON UL CULINE we ş.m. ýaly köp sanly ýük daşaýan kompaniýalar bilen şertnamalarymyz bar we Hytaýdan ABŞ / Kanada Walmart ammaryna / Amazon ammaryna / öý ammaryna FCL / LCL çözgütleri hödürleýäris. ýa-da başga iş salgylary

şahadatnama 1 (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (4)
şahadatnama (2)
şahadatnama (6)
şahadatnama 1 (1)
şahadatnama (3)
şahadatnama (5)
şahadatnama 1 (2)

Näme edip bileris?

• Hytaýda ýük ýüklemek
• eksport gümrük deklarasiýasyna üns bermek
• ippingük daşaýjy üpjün edijiniň üsti bilen bron etmek

• Amerika we Kanada üçin gümrük taýdan resmileşdirmek
• Konteýner almak
• Alyjylaryň ýerleşýän ýerlerine eltip bermek

Näme etmeli?

Gaplaýyş sanawyňyz we hasap-fakturaňyz berilmelidir.

Beýleki hyzmatlar

Hytaýda, Kanadada we Amerikada öz ammarlarymyz bar., bellik etmek, saklamak we başgalar ýaly hyzmatlary hödürläp biler.

Zawod

Sorag-jogap

Chinaükleri Hytaý zawodyndan alyp bilersiňizmi?

Hawa China Hytaýa alyp gitmek - barmaly ýerine eltmek full doly hyzmat berýär

Uly we aşa agramly ýük daşamak mümkinmi?

Hawa, düşekler, holodilnikler, forkliftler, çakyr şkaflary we ş.m. edip bileris.

Haýsy resminamalary bermeli?

Diňe hasap-faktura we gaplama sanawyny beriň , Aýratyn zatlara çaga oýnawaçlary, lukmançylyk enjamlary we ş.m. degişli şahadatnama berilmeli the Hytaý zawodyny sorap bilersiňiz.

Logistika ýoluny nädip barlamaly?

Web sahypamyz we APP logistika ýoluny hakyky wagtda täzelär. Progress Ösüşi islän wagtyňyz barlap bilersiňiz.

Deňiz ýük daşama töleginiň näçeräkdigine baglylykda bahalar üýtgeýär, başga bir ýük daşaýan kompaniýany ulansaňyz wagt we bahasy üýtgeýär.
Habarlaşyp, sorag berip bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.combaşgaça, sag tarapdaky onlaýn hyzmatyna basyň


  • Öňki:
  • Indiki: