138259229wfqwqf

önümleri

Tagtada eltip bermek mugt

gysga düşündiriş:

FOB, satyjy harytlar görkezilen şertnama möhletinde ýük portundaky gämi demir ýolundan geçende, alyja derrew habar berilýär.Bu, alyjynyň şol günden başlap harydyň ýitmegi ýa-da zaýalanmagy bilen baglanyşykly ähli töwekgelçilikleri öz üstüne almalydygyny aňladýar.Mundan başga-da, satyjy haryt eksporty bilen baglanyşykly proseduralary ýerine ýetirmeli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

COSCO 、 OOCL 、 MSK 、 ONE 、 YML 、 EMC AT MATSON 、 ZIM 、 CULINE we ş.m. ýaly esasy iberiş liniýalary bilen şertnamalarymyz bar, şonuň üçin Hytaýdan Amerika / Kanada FBA ammaryna / Walmart ammaryna doly konteýner ýa-da LCL çözgütleri berip bileris. / homedepot ammary / iş salgylary we çykdajylary söwda şertlerine laýyklykda aýratynlykda we satyjy bilen çözüň.

şahadatnama 1 (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (4)
şahadatnama (2)
şahadatnama (6)
şahadatnama 1 (1)
şahadatnama (5)
şahadatnama (3)
şahadatnama 1 (2)

Näme edip bileris?

• Harytlary Hytaýdan alyň
• Konteýner ýüklemek
• Hytaýyň eksport gümrük taýdan resmileşdirilmegi
• ippingük daşaýan kompaniýadan ýer belläň

• ABŞ / Kanada gümrük taýdan resmileşdirmek
• Barmaly portda konteýner alyň
• Alnan ýerine eltip bermek

Näme etmeli?

Gaplaýyş sanawyňyzy we hasap-fakturaňyzy beriň

Beýleki hyzmatlar

Amerikada, Cananda we Hytaýda öz ammarymyz bar we bellikleri, ammarlary we beýleki hyzmatlary berip bileris

wfqfwq

Sorag-jogap

Harytlary meniň üpjünçilik zawodymdan alyp bilersiňizmi?

Hawa, Hytaýda alyp gitmekden başlap, barmaly ýerine, doly hyzmatlara, Söwda şertlerine laýyklykda siz we satyjy bilen aýratyn hasaplaşyk.

Hytaýdan ABŞ / Kanada sowadyjy iberip bilersiňizmi?

Hawa, Hytaýdan Demirgazyk Amerika çakyr şkaflaryny, sowadyjylary, düşekleri we beýleki köp zatlary daşadyk

Haýsy resminamalary bermeli?

Diňe hasap-faktura we gaplama sanawyny, çaga oýunjaklary, lukmançylyk enjamlary we ş.m. zerur şahadatnamany beriň.

Harytlaryň nirä gelendigini nädip bilerin?

Logistika ýoly APP we web sahypamyz tarapyndan yzygiderli täzelener.ösüşi islendik wagt görüp bilersiňiz

Deňiz ýük daşama töleginiň bahasyna täsir eder, dürli ýük daşaýan kompaniýalary saýlap bilersiňiz, wagt we baha başgaça bolar
Eger haýsydyr bir jedel bar bolsa, biziň bilen habarlaşyňeffie.jiang@1000logistics.comýa-da müşderi hyzmatyna ýüz tutmak üçin onlaýn hyzmatyň sag tarapyna basyň.


  • Öňki:
  • Indiki: