138259229wfqwqf

önümleri

Hytaýdan walmart ugratmagyna doly konteýner ýük

gysga düşündiriş:

Hytaý zawodynda ýüklemek - Hytaý eksport gümrük deklarasiýasy - deňiz transporty - ABŞ-nyň import gümrük taýdan resmileşdirilmegi - portdan alyp gitmek - Walmart ammaryna göni eltip bermek, ähli amal biz tarapyndan dolandyrylýar, gümrük maglumatlary berip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Saelkenli gämiden ammara çenli möhlet aşakdaky ýalydyr (ýük daşamak gijikdirilende, gümrük gözegçiligi, port dyknyşygy we ş.m. üýtgäp biler).

şahadatnama 1 (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (4)
şahadatnama 1 (1)
şahadatnama (6)
şahadatnama (5)
şahadatnama (3)
şahadatnama 1 (2)

• Matson :takmynan 14 gün
• ZIM :ABŞ-nyň günbatary: takmynan 20 gün, ABŞ-nyň gündogary: takmynan 35 gün
• Beýleki gämi(COSCO / EMC / WHL / CULINE / MSC we ş.m.) USA ABŞ-nyň günbatary: takmynan 30 gün, ABŞ-nyň gündogary: takmynan 45 gün

LAX1

FCL Hytaýdan Walmart LAX1

SMF1

FCL Hytaýdan Walmart SMF1

PHX1

FCL Hytaýdan Walmart PHX1-e çenli

beýlekisi

FCL Hytaýdan beýleki Walmart ammaryna

MATSON : 10600ABŞ dollary


ZIM : 5800ABŞ dollary


Beýleki : 4800ABŞ dollary

MATSON :hiç


ZIM :hiç


Beýleki : 4000ABŞ dollary

MATSON : 12000ABŞ dollary


ZIM : 7080ABŞ dollary


Beýleki 60 6060ABŞ dollary

effie.jiang@1000logistic üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.com

Maslahat

1 Insurancetiýaçlandyryş hakda

Insurancetiýaçlandyryşy gidişden başlap eltip bermäge çenli satyn alarys.
Harytlar zeper ýeten ýa-da ýiten bolsa, bir aýyň içinde biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2 the Bahasy barada

Aşakda getirilen baha, gümrük paçlaryny, gümrük barlag töleglerini we garaşmak üçin tölegleri hasaba almazdan, Hytaýdan barmaly ýerine barýan ähli syýahat üçin.

Sorag-jogap

Önümleri Hytaýdaky zawoddan alyp bilersiňizmi?

Hawa China Hytaýda ýygnamakdan başlap, walmart ammaryna çenli doly hyzmat

Getirmek üçin nädip bellemeli?

Porta gelenimizden soň Wal Walmart bilen duşuşarys we ylalaşylan senede eltip bereris.

Düşek we holodilnik ýaly agyr, uly zatlar iberip bilerinmi?

Hawa overs Artykmaç we aşa agramly ýük göterip bileris

Iberişiň gidişini nädip yzarlap bilerin?

Ulgamymyz we APP logistika ýoluny hakyky wagtda täzelär. Log Logistika ýoluny görmek üçin giriň

Islän soragyňyz üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.com


  • Öňki:
  • Indiki: