138259229wfqwqf

Biz hakda

toparymyz

Biziňki Topar

QH logistika inc, ylym we tehnologiýa ulgamy tarapyndan dolandyrylýan internet halkara logistika kompaniýasydyr.Esasy işimiz, halkara logistika kompaniýasydyrFBA deňiz gatnawy+ ammar 、 harytlar gaýdyp gelmek we alyş-çalyş etmek, we bir bölek söwda işi.Kompaniýany esaslandyryjy topar serhetara logistika pudagynyň ýokary derejeli adamlaryndan, şol sanda adaty logistika, serhetaşa logistika we serhetaşa IT kärhanalarynyň ýokary derejeli ýolbaşçylaryndan gelýär.Dürli görnüşli agzalary bolan bu kompaniýa döredilen gününden bäri çalt ösdi we Hytaýda serhetaşa elektron söwda satyjylaryna doly hyzmat etmek üçin Şençzhenen, Zhongşan, Nanjing we Şanhaýda şahamçalaryny yzygiderli açdy.

QH logistika inc-iň esaslandyryjy topary deňiz FBA ulgamynda ilkinji boldy.Satyjylaryň zerurlyklaryna takyk düşünmek arkaly bu pudakda deňiz önümlerini kesgitlemekde öňdeligi eýeledi we deňiz FBA tendensiýasyna öňdebaryjy "uniwersal tizlik", "çalt tizlik", "aşa tizlik" ösdi.

Tehnologiýa + innowasiýa, güýçli ösen IT ulgamy bilen, FBA ýükleme prosesiniň yzarlanylyşyna we awtomatiki seslenmesine düşünýär, ulanyjy tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar we uly ädim ätmek üçin tutuş pudagyň informasiýa derejesini netijeli ösdürýär.

Müşderileriň dosty boluň we ösmegine kömek ediň.

da2d505c792eb65a3a8cc69015cb0548

Näme üçin bizi saýlamaly?
Ianük daşaýyş hyzmatyny üpjün ediji hökmünde näme üçin Qianhe saýlamaly?

QH LOGISTICS INC
Baş ofisimiz Los An Angeleselesde ýerleşýär, Ca, Hytaý / Günorta Aziýa bilen Northamercian we opewropa ippingük daşamak hyzmatyna üns berýäris.

FMC ygtyýarnamamyz we Hytaýda NVOCC agzasy bar, ŞENZEN we ŞANGHAI-de şahamçamyz bar.“Crossboder logistika” -da işleýän agzalaryň hemmesi 10 ýyldan gowrak.

Öz ammarlarymyzy dolandyrýarys we ýokary hilli, hemmetaraplaýyn hyzmatlary edýäris.

QH Logistika, 19 ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda Hytaýyň Şanhaý, Nanjing, Zhongshan, Şençzhenen we Dongguan şäherlerinde bäş hyzmat merkezini işleýär.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Los An Angeleseles, Oakland, Nýu Jersi, Sietl, Hýuston we Atlantada ammar merkezlerimiz bar.

Müşderilerimiz üçin bir elementli we köpçülikleýin önüm ibermek, FBA konsolidasiýasy, gümrük taýdan resmileşdirmek, konteýner ýüklemek, konteýner düşürmek, eltip bermek we saklamak ýaly toplumlaýyn çözgütleri hödürleýäris.

ammar

Aşakdaky ýaly artykmaçlygymyz:
Daşaýjy bilen göni eltip bermek şertnamasy:
COSCO 、 OOCL 、 MSK 、 ONE 、 YML 、 EMC 、 MATSON 、 ZIM 、 CULINE we ş.m. ýaly dürli daşaýjy bilen ýük daşamak şertnamasyna gol çekdik.

21118165028wgqwgq
21118165031qwgwqg
221118165018qwgwgq
1wgqqgw
4qwggwq
11 kw
222wqggwq
333qwggwq
1668761345923wgq

Topar Gurluşy

Los angeles Baş ofis
Goş:15870 EL PRADO RD, STE B, ÇINO, CA 91708

QH Nýu-Yorkork
Goş: 70 Karter Dr. Edison, NJ 08817

QH Zhongshan
Goş:8-nji bina, Ruifeng, Çile Kembrijbujun, Günbatar etrap, Zhongshan şäheri

Q Şençzhenen
Goş: Otag B501, Korda binasy, Zhonghao 1-nji ýol, Longgang etraby, Şençzhenen şäheri, Guangdong welaýaty

QH Nanjing
Goş: 2-nji bölüm, B blok, Jiangdao icikubiç, No.3, Siankun ýoly, Jiangxinzhou, Jianye etraby, Jiangsu welaýatynyň Nanjing şäheri

QH Şanhaý
Goş: 3-nji gat, 6-njy bina, Sinyefang uanuançuang, 1328 Yixian ýoly, Şanhaý, Baoshan etraby

Patentler

şahadatnama (1)
hormat_bg-2
şahadatnama (2)
hormat_bg-2
şahadatnama (3)
hormat_bg-2
şahadatnama (4)
hormat_bg-2
şahadatnama (5)
hormat_bg-2
şahadatnama (6)
hormat_bg-2

Hormatlar we baýraklar

jiang (5)
jiang (2)
jiang (1)
jiang (3)
jiang (6)
jiang (4)

Ine, şeýdip başladyk

1
2003

Los An Angeleselesiň baş edarasy döredildi we Los An Angeleseles ammary guruldy


2005

Nýu-Yorkork ammary döredildi

2

3
2008-nji ýyl

Şençzhenen şäherinde Hytaýyň baş edarasy we ammary döredildi


2010-njy ýyl

Şanhaý şahamçasyny döretdi

4

5
2011-nji ýyl

Şanhaý ammaryny döretmek


2013

Nanjing IT topary we özbaşdak ösen logistika yzarlaýyş ulgamy döredildi

6

7
2015

Hytaýda öz ýük awtoulag parkymyzy gurmak


2016

Zhongshan şahamçasyny döretdi

8

9
2018

WeChat kiçi programma goýberildi


2020

Logistik yzarlaýyş ulgamy, ähli ýoluň hakyky wagtda sinhronlaşmagyny gazanmak üçin ýük daşama bölüminiň, terminalyň we UPS-iň maglumatlaryna girýär

10

11
2021

Oakland ammary döredildi


2022

Logistik yzarlaýyş APP çykdy

12