138259229wfqwqf

önümleri

Hytaýdan beýleki ammarlara ýa-da iş salgysyna doly konteýner ýük

gysga düşündiriş:

Zawodda ýüklemek - Hytaýdan eksport etmek - Gämi gatnawy - ABŞ-a import - QH ammaryndan alyp gitmek - barmaly ýerine göni eltip bermek, Biz ähli prosesi edip bileris, gaplama sanawyny we hasap-fakturasyny berýärsiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gidişden eltip beriş möhleti aşakdaky ýalydyr (gäminiň gijä galmagy, gümrük barlagy, port dyknyşygy we ş.m. üýtgäp biler)

şahadatnama 1 (3)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (4)
şahadatnama 1 (1)
şahadatnama (6)
şahadatnama (5)
şahadatnama (3)
şahadatnama 1 (2)

• Matson :takmynan 14 gün
• ZIM :Amerikanyň günbatary: takmynan 20 gün, Amerikanyň gündogary: takmynan 35 gün
• Beýleki gämi(COSCO / EMC / WHL / CULINE / MSC we ş.m.) USA ABŞ-nyň günbatary: takmynan 30 gün, ABŞ-nyň gündogary: takmynan 45 gün

LA

FCL Hytaýdan Los Anjelese ýerli ammar ýa-da iş salgysy

LA

FCL Hytaýdan Oakland ýerli ammaryna ýa-da iş salgysyna çenli

OAK

FCL Hytaýdan Nýu-Yorkorka ýerli ammar ýa-da iş salgysy

OAK

FCL Hytaýdan amazonyň beýleki ammaryna

MATSON : 10600ABŞ dollary


ZIM : 5800ABŞ dollary


Beýleki : 4800ABŞ dollary

MATSON :hiç


ZIM :hiç


Beýleki : 4200ABŞ dollary

MATSON :hiç


ZIM : 6850ABŞ dollary


Beýleki : 6780ABŞ dollary

effie.jiang@1000logistic üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.com

Maslahat

1 Insurancetiýaçlandyryş hakda

Dolandyryş ätiýaçlandyryşyny doly satyn alarys.
Harytlar zeper ýeten ýa-da az gelen bolsa, 48 sagadyň dowamynda harytlaryň ýitirilendigini bize habar bermegiňizi haýyş edýäris

2 the Bahasy barada

Bahanyň dozasy gümrük barlagy we gümrük paçlary we garaşmak üçin tölegleri öz içine almaýar.

Sorag-jogap

Harytlary Hytaýdaky zawoddan alyp bilersiňizmi?

Hawa China Hytaýda alnan ýerden alyjynyň ammaryna eltýänçä doly hyzmat.

Getirmek üçin nädip wagt bellemeli?

Alyjy bilen gowşuryş senesini belläris we şol gün gowşurarys.

Artykmaç we aşa agramly ýük iberip bilersiňizmi?

Hawa Good Harytlary düşek, sowadyjy, çakyr şkafy, forklift we ş.m. ýaly spesifikasiýa boýunça iberip bileris.

Haýsy maglumatlary bermeli?

Diňe gaplama sanawyny we hasap-fakturany üpjün edýärsiňiz medical lukmançylyk enjamlary, çaga oýnawaçlary we ş.m. ýaly ýörite zatlar, degişli şahadatnamalar talap edilýär.

Goüküň ýagdaýyny nädip bilip bilerin?

Ulgam we APP logistika ýoluny hakyky wagtda täzelär. Always hemişe görüp bilersiňiz.

Soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňizeffie.jiang@1000logistics.com


  • Öňki:
  • Indiki: