138259229wfqwqf

Gyssagly bildiriş: Kanadanyň Günbatar kenaryndaky Port Strike!

Wankuwer Port Işçiler Bileleşigi 1-nji iýuldan başlap Wankuweriň dört portunyň hemmesinde 72 sagatlyk iş taşlaýyş kararyna geldi.Bu iş taşlaýyş käbir konteýnerlere täsir edip biler we dowamlylygy bilen baglanyşykly täzelenmeler üpjün ediler.

2

Zeper ýeten portlara Wankuwer porty we Şazada Rupert porty girýär.

Mundan başga-da, BCEMA iş taşlaýyşyň esasan konteýner gämilerine gönükdiriljekdigini görkezýän kruiz gämileri üçin hyzmatlaryň dowam etjekdigini tassyklady.

Konteýnerleri Hytaýdan Wankuwere ibermegimiz üçin, ýakyn wagtda gelmegi meýilleşdirilse, konteýner almakda gijä galmagy mümkin.Mundan başga-da, 1-nji iýuldan 3-nji iýul aralygynda Kanadanyň milli güni dynç alyşdygyny, adaty amallaryň 4-nji iýulda dowam etdiriljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Dynç alyş döwründe gümrük taýdan resmileşdirmek we eltip bermek gijikdirilip bilner.Düşünjäňiz üçin dörän oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys we düşünýäris.Sagbol.


Iş wagty: Iýul-03-2023