138259229wfqwqf

önümleri

Tölegli tölegli eltip bermek

gysga düşündiriş:

Getirilen paçly töleg , satyjynyň harytlary alyjy tarapyndan kesgitlenen ýerine eltip berjekdigini, import edilýän gümrük resmileşdirme amallaryndan soň kesgitlenen nokada eltjekdigini aňladýar.Satyjy harytlary bellenilen ýere eltmek üçin ähli töwekgelçilikleri we çykdajylary, şol sanda barmaly ýerinde "salgytlary" öz üstüne almalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Los An Angeleselesde, Oaklandda we Nýu-Yorkorkda öz ammarlarymyz bar we beýleki portlarda ammar, bellik we paýlaýyş hyzmatlaryny berip bilýän we Amerika / Kanada Amazon FBA ammaryna / Walmart ammaryna / öý ammaryna ýa-da işine iberip boljak kooperatiw ammarlary bar. Salgylar

Amazon
Baş sahypa
Walmart

Näme edip bileris?

• Chinaükleri Hytaýda alyň
• konteýnerlere ýük ýüklemek
• Eksport gümrük deklarasiýasyny dolandyrmak
• ippingük daşaýan kompaniýa bilen bron etmek

• Amerika / Kanada gümrük taýdan resmileşdirmek
• Gazyp almak üçin gap
• Barmaly ýeriňize eltip bermek

Beýleki hyzmatlar

Kananda, ABŞ-da we Hytaýda öz ammarymyz bar storage ammar, bellik we beýleki hyzmatlary berip bileris

Zawod

Sorag-jogap

Göni görkezen adresime eltip bolarmy?

Hyzmatlar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda we Kanadada elýeterlidir, nyrh almak üçin biziň bilen habarlaşyňeffie.jiang@1000logistics.comwe göçüriňzoe.wu@1000logistics.com.

Maňa nädip gowşurmaly?

Öňünden siziň bilen duşuşarys we haýyş eden senäňizi bereris

Saklaýyş hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?

Hawa ware Ammar, bellik, bir bölek iberiş hyzmaty we ş.m. berip bileris.

Getirmegiň usullary haýsylar?

Uckük awtoulaglaryny eltip bermek we kurýer ibermek, iberiş salgysynyň görnüşine baglylykda tertipleşdirilip bilner, eltip bermek usuly bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Shük daşaýan kompaniýalardan getirilen bahalar bahasyna täsir eder, haýsy ýük daşaýan kompaniýany ulanmalydygyny saýlap bilersiňiz, bahasy we wagty başgaça bolar.
Islegiňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyňeffie.jiang@1000logistics.comwe göçüriňzoe.wu@1000logistics.com, ýa-da Sorag müşderi hyzmatyna onlaýn hyzmatyna basyň.


  • Öňki:
  • Indiki: