138259229wfqwqf

Syýahat wagtynda konteýner gämisiniň motor otagynda ýangyn boldy.

19-njy iýunda gije, Transport ministrliginiň Gündogar Hytaý deňiz halas ediş býurosy Şanhaý deňiz gözleg we halas ediş merkezinden agyr habar aldy: Panamanyň “Zhonggu Taishan” atly konteýner gämisi, motor otagynda takmynan ot aldy. Taňtze derýasynyň estuarýasyndaky Çongming adasynyň maýaklaryndan gündogarda 15 deňiz mil.

1

Fireangyn döränsoň, motor otagy möhürlendi.Gämide jemi 22 hytaý ekipa members agzasy bar.Ulag ministrliginiň Gündogar Hytaý deňiz halas ediş býurosy derrew adatdan daşary ýagdaý meýilnamasyna başlady we “Donghaijiu 101” gämisine wakanyň bolan ýerine doly tizlik bilen gitmegi tabşyrdy.Şanhaý halas ediş bazasy (gyssagly halas ediş topary) ýerleşdirmäge taýýar.

19-njy iýunda sagat 23: 59-da “Donghaijiu 101” gämisi waka bolan ýere geldi we ýerinde ýok etmek işlerine başlady.

2

20-nji aprelde sagat 1: 18-de “Donghaijiu 101” halas ediş topary halas ediş gämilerini ulanyp, iki toparda 14 sany ekipa members agzasyny üstünlikli halas etdi.Gäminiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin galan 8 ekipa members agzasy bortda galdy.Ekipa membersyň 22 agzasynyň hemmesi howpsuz we ýitgi çekilmedi.Işgärleri geçirmek işini tamamlandan soň halas ediş gämisi ikinji derejeli hadysalaryň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin ejir çeken gäminiň esasy bölegini sowatmak üçin ot suw toplaryny ulandy.

Gämi 1999-njy ýylda guruldy. Onuň kuwwaty 1,599 TEU we agyr agramy 23,596 tonna.Panamanyň baýdagyny asýar.Waka bolan wagtyndagämiRussiýanyň Nakhodka şäherinden Şanhaýa ugrady.


Iş wagty: Iýun-23-2023