138259229wfqwqf

5.2 milliard dollarlyk haryt saklandy!Logistika Bottleneck ABŞ-nyň Günbatar kenar portlaryna zarba urýar

Panama kanalynda dowam edýän iş taşlaýyşlar we güýçli guraklyk konteýner daşaýyş bazarynda uly bökdençliklere sebäp bolýar.
10-njy iýunda, şenbe güni port operatorlaryna wekilçilik edýän Pacificuwaş umman deňiz birleşigi (PMA) Sietl portunyň mejbury ýapylýandygyny yglan etdi, sebäbi Halkara Uzyn kenar we ammar birleşigi (ILWU) konteýner terminallaryna işçi ibermekden ýüz öwürdi.Bu, Demirgazyk Amerikanyň Günbatar kenarýakasyndaky portlarda bolup geçen soňky iş taşlaýyşlaryň diňe biridir.

1

2-nji iýundan başlap, ABŞ-nyň Günbatar kenar portlary boýunça Kaliforniýadan Waşington ştatyna çenli esasy dokumentler iş depginini haýallatdy ýa-da ýük daşamak terminallarynda görkezip bilmedi.
ABŞ-nyň iň dykyz konteýner portlarynda, Los An Angeleseles portunda we Long Beach portunda ýük daşaýan işgärler geçen penşenbe gününe çenli portlarda ýedi gäminiň meýilnamadan yza galandygyny habar berdiler.Gämi duralgalary işini dowam etdirmese, indiki hepde gelmegi meýilleşdirilýän 28-e çenli gäminiň yza süýşürilmegine garaşylýar.

2

Geçen anna güni öýlän Günbatar kenar portlarynda iş berijileriň bähbitlerine wekilçilik edýän Pacificuwaş umman deňiz birleşigi (PMA) beren beýanatynda Halkara Longshore we Ammar Bileleşiginiň (ILWU) wekilleriniň transmilli ýükleri üpjün edýän kirpikleri ibermekden ýüz öwürendiklerini aýtdy. 2-nji iýundan 7-nji iýun aralygynda gelýän gämiler üçin ýük taýýarlamak üçin Pacificuwaş ummany syýahatlary.Beýanatda "Bu möhüm işi ýerine ýetirýän adamlar bolmasa, gämiler boş oturýarlar, ýükleri ýükläp we düşürip bilmeýärler, ABŞ-nyň eksport önümlerini barmaly ýerlerine anyk ýol bolmazdan gämi duralgalarynda gysýarlar" diýilýär.
Mundan başga-da, portuň işiniň togtadylmagy sebäpli zeýkeş awtoulaglarynyň akymyna päsgelçilik döredildi, netijede ABŞ-nyň Günbatar kenar portlarynda we daşynda ýük awtoulaglarynyň hereketine garaşmagyň wagty köpeldi.
Los-An Angeleselesdäki Feniks deňiz hyzmatlary terminalynda konteýnerlere garaşýan ýük awtoulag sürüjisi, ýük awtoulag sürüjileri konteýnerlerini almak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýarka, demirýollarda we awtoulag ýollarynda dyknyşyk görkezýän suratlaryny paýlaşdy.

3

Bellik: Bu terjime berlen tekste esaslanýar we goşmaça mazmuny ýa-da soňky täzelenmeleri öz içine alyp bilmez


Iş wagty: Iýun-13-2023